تبلیغات
تمام ایران تورکلرینین وئبلاگی - نام چند حیوان به زبان تورکی آذربایجان

جستجو

 

نام چند حیوان به زبان تورکی آذربایجان

جمعه 22 مرداد 1389   02:19 ب.ظ


نوع مطلب : آموزش زبان تورکی ،

اؤرده‌ک: اردکORDƏK

ائرکه‌ج: بز نر چند ساله اخته شده و پیشاهنگ گلهƏRKƏC

ائرکه‌ک: نرƏRKƏK

ائششه‌گ: الاغ، گوش دراز، خرEŞƏK

اؤکوز: گاو نرOKOZ

آت: اسبAT

آق قوش(سئرچه): گنجشکAQ QUŞ

اوو: آهوOV

ایت: سگİT

آیغیر: اسب نرAYĞİR

ایلان: مارİLAN

ایلانا آغری وئره‌ن: بزدوشİLANA AĞRY VERƏN

اینک: گاو مادهİNƏK

آیی: خرسAYİİ

بئچه(خوروس): خروسBECHƏ-XOROZ

باغا(توسباغا): لاک پشتBAĞA-TUSBAĞA

بایقوش: جغدBAYQUŞ

بیزوو: گوسالهBİZOV

بیلدیرچین: بلدرچینBİLDİRCHİN

توغلی: بره ای که یک سالش تمام شده استTOĞLİ

تولا( کوچوک): توله سگTULA-KOاUK

تولکی: روباهTULKU

تویوق: مرغTOYOQ

تکه: بز نرTEKƏ_TƏKƏ

جؤنگه: گاو نر دوسال تمامCONGƏ

جئیران: جیرانCEYRAN

جوجه:(cücə )جوجه COCƏ

چپیش(بئچی): بزغاله، اوغلاقCHİPİŞ-BECHİ.OĞLAQ

چوققا: بچه خرسCHOQQA

چکیرتگه(چکچه‌گگی): ملخاƏKİRTGƏ

خنگه‌ر: گاو نری که بیضه چپش را عقیم کرده باشندXƏNƏGƏR

دؤوشان: خرگوشDضVŞAN

دؤووز: خوک صحراییDOVUZ

دانا: گوساله یک سال تمامDANA

دای: کره اسبی که یک سالش تمام شده باشدDAY

دایلاق: بچه شتر؟DAYLAQ

دوگه: گاو ماده دوسال تمام که برای سال آینده خواهد زاییدDOQƏ

دَوهَ: شترDƏVƏ

دیشی: مادهDİŞİ

سؤسه‌ر: راسوSUSƏR

سو ایلانی: مار آبیSU İLANİ

سوایتی: سگ آبیSU İTİ

سوپا: خر دو تا سه ساله که هنوز برای بار کشی استفاده نمی‌شودSUPA

سیچان: موشSİاAN

شیشه‌ک: گوسفند دوساله و قوچ دوسالهŞİŞƏK

فره: جوجه پرندگانFƏRƏH

فریک: مرغ یک سال تمامFƏRİK

قابان: خوک نرQABAN

قاتیر: استر، قاطرQATİR

قارا قوش: پرستوQARA QUŞ

قاریشقا: مورچهQARİŞQA

قره قوش: بازQƏRƏ QUŞ

قره قیز: اره‌میک ائششه‌گQƏRƏQİZ

قوچ: قوچQOا

قودوخ: کره خرQODUX

قورد: کرمQURD

قورد، جنه‌وار: گرگQURD(CANAVAR)

قورداق: کرم خاکیQURDAQ

قوزغون: کرکسQOZĞUN

قوزو: برهQOZO

قولان: کره اسب دوسالهQOLAN

قومری: قمریQOMRY

قویون: گوسفندQOYUN

قیرخ ایاق: خرچنگQİRX ƏYAQ

قیزبوغان: آفتاب پرستQİZ BOĞAN

گؤیه‌رچین: کبوترQOYƏRاİN

ماچا، قانجیخ: الاغ و استر مادهMAاA(QANCİX)

مایدان: اسب مادهMAYDAN

هئشته‌رخان: بوقلمونHƏŞDƏRXAN

هورا: بز نر یک سال به بالاHORA

کئچی(بئچان): بزKEاİ

کپه‌نه‌ک: پروانهKƏPƏNƏK

کرتده‌نکه‌له: مارمولکKƏRTƏNKƏLƏ

کل: آهوی نرKƏL

کله: گاوی که اخته نشده و با گاو ماده جفتگیری می کند( درهرسن و سالی)KƏLƏ

کهلیک: کبکKƏHLİK

کوروک، دایچا: کره اسبKORUK(DAYاA)

کوششه‌ک: بچه شتر؟KOŞƏK

کویه‌ر: بز ماده یک سال تمامKOYƏR

کیرپی: چوجه تیغیKİRPY


نوشته شده توسط : صدرا سوزوکی